۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

میوه ناک درافغانستان

کشورعزیزما افغانستان که یک کشورزراعتی است بیش ازهشتاد درصد مردم آن زراعت پیشه بوده واقتصادکشورمانیزمتکی به زراعت می باشد.که هرمیوه وسبزی اهمیت خاصی خود را دارا می باشد.
میوه جات ازمنابع مهم غذایی برای انسان ها می باشد که تربیه وپرورش انواع میوه جات درهرکشورباعث رشد اقتصادی ومفیدیت غذایی می گردد.ناک ازجمله میوه جات برگریزودانه دار می باشد.
میوه ناک ازجمله میوه های گوشتی آبدارمی باشد که شامل گروه میوه های ساده می باشد.این میوه دارای ارقام زیاد بوده واهمیت غذایی خوب دارد.
ناک ازجمله میوه جات مناطق معتدله ونیمه گرم سیرمی باشد وکشورما افغانستان نیزدارای آب وهوای معتدل می باشد که بسترخوبی برای کشت وپرورش انواع ناک می باشد. مثلا :درختان ناک درفصل زمستان دروقت خواب زمستانی درجه حرارت منفی 30 یا بیشترازاین را تحمل کرده می تواند که سرد ترین نقطه افغانستان می تواند جای اصلی این درخت باشد.
دربعضی مناطق کشورما رقم های خسک این میوه وجود دارد که بعد ازپخته شدن بیش از 10روز را تحمل کرده نمی تواند که سیاه می شود ومی ریزد که خیلی نرم نیزمی شود به مجرد افتادن به زمین ازاستفاده خارج می شود.
که خوشبختانه دراین اواخرانواع ورایتی های اصلاح شده ناک وارد کشورماشده که ازاهمیت ویژه تجاری برخوردار می باشد. ومی توان ازپایه های ناک های محلی درپیوند نمودن نا ک های اصلاح شده استفاده نمود.
میوه ناک اهمیت میوه ای ،اهمیت دارویی واهمیت تجاری دارد که اگردرکشورما درکنارسایرمیوه ازآن نیزکشت شود دررشد اقتصاد کشورخیلی مفید خواهد بود.
ناک گل های خوش بوتولید می کنند وباعث حشرات بویژه زنبورعسل می گردد.اما جالب این است که وقت گلدهی ناک ازوقت گلدهی سایرمیوه جات برگریز متفاوت بوده. درغیرآن حشرات بیشتردوردرختان ناک تجمع خواهند کرد.
درختان ناک وسیب را امراض مختلف مصاب می سازد که ازسایرمشخصات دیگرنیزباسیب شباهت دارد.
ناک درخت است که تقریباًعمرطولانی دارد که عمراین درخت نسبت به ساحات جغرافیایی متفاوت می باشد.اما به طورکل درختان ناک 50 تا 80 سال عمردارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر